Goshin Jyutsu

Art of self-defense

SANOU NO KATA – FUTARI GATA

1 (ippon me)    

ZENSHIN \ ZENSHIN \ ZENSHIN – KOUTAI \ KOUTAI \ KOUTAI

HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI \ HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-DOU-ZUKI

KOUTAI \ KOUTAI \ KOUTAI

 2 (hon me)        

HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI \ HIDARI-MEN-ZUKI - KOUTAI \ KOUTAI \ KOUTAI

MIGI-AGE-GERI \ (migi mae)   IPPAKU    HIDARI-AGE-GERI \ (hidari mae)   IPPAKU

KOUTAI \ KOUTAI \ KOUTAI

3 (san bon me)  

HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-AGE-GERI     IPPAKU    MIGI-MEN-ZUKI \ MIGI-AGE-GERI     IPPAKU 

HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI \ HIDARI-MEN-ZUKI

KOUTAI \ KOUTAI \ KOUTAI

RIZUMU

1 (ippon me)     1-2-3   1-2-3   1-2-3-4-5-6-7

2 (ni hon me)    1-2-3   1-2-3   1-2-3-4-5-6-7

3 (san bon me) 1-2-3   1-2-3   1-2-3-4-5-6-7


CHIGEKI NO HOU – FUTARI BOGU KATA

1 (ippon me) 

A: MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-UE-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI

2 (ni hon me)    

A: HIDARI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-AGE-UKE \ MIGI-DOU-ZUKI

3 (san bon me)  

A: MIGI-DOU-ZUKI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI

4 (yon hon me)  

A: (tsugi ashi) HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI

B: MIGI-MEN-ZUKI MIGI-MEN-ZUKI

5 (go hon me)     

A: MIGI-YOKO-TSUKI-GERI (migi kamae)

B: HIDARI-SUKUI-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI

6 (roppon me)    

A: MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-YOKO-UKE \ MIGI-AGE-GERI

7 (nana hon me) 

A: MIGI-DOU-ZUKI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ HIDARI-AGE-GERI

8 (happon me)    

A: MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-YOKO-UKE \ MIGI-DOU-ZUKI

9 (kyu hon me)    

A: HIDARI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI (aiuchi)

10 (jyuppon me) 

A: MIGI-MEN-ZUKI

B: MIGI-AGE-GERI (aiuchi)

  


GOONPA NO HOU – FUTARI BOGU KATA 1

GOONPA NO HOU – FUTARI BOGU KATA 1 - 2

1 (ippon me)     

A: HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI

2 (ni hon me)   

A: MIGI-AGE-GERI

B:  SUKUI-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI

3 (san bon me) 

A: HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-OROSHI-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI

4 (yon hon me) 

A: MIGI-AGE-GERI (migi kamae) \ HIDARI-AGE-GERI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ MIGI-DOU-ZUKI

5 (go hon me)    

A: HIDARI-MEN-ZUKI \ MIGI-MEN-ZUKI

B: HIDARI-YOKO-UKE \ MIGI-DOU-ZUKI

                                         2

6 (roppon me)    

A: HIDARI-MEN-ZUKI (30% migi sabaki)

B: MIGI-YOKO-UKE \ HIDARI-DOU-ZUKI

7 (nana hon me) 

A: MIGI-MEN-ZUKI \ HIDARI-MEN-ZUKI

B: MIGI-UE-UKE \ HIDARI-MEN-YOKO-UCHI \ MIGI-DOU-YOKO-UCHI

8 (happon me)    

A: HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI \ MIGI-AGE-GERI (kesoku 30% migi koho)

B: HIDARI-SHITA-UKE (mae ashi 30% migi zenpo idou) \ HIDARI-YOKO-YSUKI-GERI

9 (kyu hon me)    

A: HIDARI-AGE-GERi \ MIGI-DOU-ZUKI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ MIGI-MEN-ZUKI \ HIDARI-SOTO-UCHI \ HIDARI-MEN-YOKO-UCHI \ MIGI-MEN-YOKO-UCHI

10 (jyuppon me)  

A: MIGI-AGE-GERI (migi kamae) \  (jyodangamae) HIDARI-MAWASHI-GERI (hidari mae)

B: KASANE-UKE \ HIDARI-SOTO-UCHI \MIGI-DOU-ZUKI

 


SUIGEKI NO HOU – FUTARI BOGU GATA

1 (ippon me)      

A: MIGI-AGE-GERI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ MIGI-DOU-ZUKI

2 (ni hon me)     

A: MIGI-MEN-ZUKI

B: MIGI-YOKO-UKE \ NIDARI-DOU-ZUKI

3 (san bon me)  

A: MIGI-DOU-YOKO-UCHI

B: HIDARI-SHITA-UKE \ MIGI-MEN-YOKO-UCHI

4 (yon hon me)  

A: MIGI-MEN-ZUKI  

B: hidariyori ashi, SORIMI * HIDARI-YOKO-UKE \ HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI

5 (go hon me)     

A: HIDARI-DOU-ZUKI

B: hidariyori ashi – HINERIMI NO MIGI-SHITA-UKE \ HIDARI-AGE-GERI

6 (roppon me)    

A: MIGI-MEN-YOKO-UCHI

B: KUGURIMI * MIGI-DOU-YOKO-UCHI

7 (nana hon me) 

A: HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI

B: MIGI-SHITA-UKE \ HIDARI-MEN-ZUKI

8 (happon me)    

A: MIGI-YOKO-TSUKI-GERI (migi mae)

B: HIDARI-SUKUI-UKE \ MIGI-DOU-YOKO-UCHI

9 (kyu hon me)    

A: MIGI-AGE-GERi

B: HIDARI-SHITA-UKE \ HIDARI-YOKO-TSUKI-GERI     

10 (jyuppon me)  

A: HIDARI-AGE-GERI

B: HIKIMI TOMOE-UKE \ MIGI-KAE-GERI